Anasayfa | Eczanelerimiz | İletişim-Künye | Resmi Kurum telefonları | Haber Ara | Sitene Ekle | RSS Kaynağı

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Takvim

Sayaç

İHALE İLANI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Yorumlar  Yorum Sayısı : 0 Tarih  Tarih : 27 Ocak 2014 10:55

İHALE İLANI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR KAHRAMANMARAŞ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2014/3981 1-İdarenin a) Adresi : Gaziantep Yolu Üzeri 12. Km Karacasu Mevkii Merkez/KAHRAMANMARAŞ b) Telefon ve faks numarası : 3442282800 - 3442515100 c) Elektronik Posta Adresi : khb46.mb@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 4 Adet Diyaliz Servis Aracı 398000 Km 2- 2 Adet Diyaliz Servis Aracı 140000 Km 3- 1 Adet Diyaliz Servis Aracı 37440 Km 4- 13 Adet Panelvan Tipi Araç 4745 Gün 5- 1 Adet Minibüs Tipi Araç 365 Gün 6- 1 Adet 4x4 Pikap Tipi Araç 365 Gün Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. b) Yapılacağı yer : 1. Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 2. Afşin İlçe Devlet Hastanesi, 3. Andırın İlçe Devlet Hastanesi, 4. Çağlayancerit İlçe Devlet Hastanesi, 5. Dr. Süreyya Adanalı Göksun İlçe Devlet Hastanesi, 6. Elbistan İlçe Devlet Hastanesi, 7. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 8. Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 9. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, 10. Pazarcık İlçe Devlet Hastanesi ve 11. Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2014, işin bitiş tarihi 31.03.2015 3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziantep Yolu Üzeri 12. Km. Karacasu Mevkii Seminer Salonu-1 - Merkez/KAHRAMANMARAŞ b) Tarihi ve saati : 18.02.2014 - 10:30 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu veya Özel sektörde yapılmış her türlü araç kiralama veya taşıma hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kahramanmaraş ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin Kahramanmaraş Halk Bankası Merkez Şubesi TR 070001200947200005000105 nolu hesabına ihale doküman bedelinin yatırılması ve makbuzlarının Gaziantep Yolu 12.Km si Karacasu Mevkii Merkez/KAHRAMANMARAŞ adresinde bulunan Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkezi Satınalma birimine sunulmasından sonra ihale dokümanı alınacaktır. adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kahramanmaraş İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Gaziantep Yolu Üzeri 12. Km. Karacasu Mevkii Merkezi Satınalma Birimi - Merkez/KAHRAMANMARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basın no:253
Bu haberi paylaş: Google Favorilerime Ekle Google Facebook'a GönderFacebook Yahoo'ya EkleYahoo Digg'e EkleDigg Del.icio.us'a EkleDel.icio.us
 
Tavsiye Et Tavsiye Et | Yorum Yaz Yorum Yaz

Adnan Güllü Adnan Güllü
WASHINGTON ANITI ve OSMANLININ HEDIYESI

Tarihçi

Zafer Eren Zafer Eren
KIRMIZI VE GRI

DÜZ AYNA

A.Ihsan Kuyumcu A.Ihsan Kuyumcu
YOL AYRIMI

Sair-Yazar-Ressam

Mustafa Eslik Mustafa Eslik
YÖNETICILIK, LIDERLIK VE DUYGUSAL ZEKA

Yazar

Mahir Baspinar Mahir Baspinar
CÜCÜK TEPE (!)

Sair-Yazar

Hanifi Kara Hanifi Kara
EFENDILER EFENDISI'NE

Egitimci, Sâir ve Yazar

Sait Çolakoglu Sait Çolakoglu
ANAMIZ

Sair

Ömer Çay Ömer Çay
SEFA GELDIN RAMAZAN

Sair

Bilal Ay Bilal Ay
SUÇ KIMIN?

Ziyaretçi Defteri

OKU

YAZ

Gazetemiz

Önceki Gazeteler İçin Tıklayınız

Elbistan'da Hava


RSS Kaynağı 

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
bizimelbistangazetesi.Com © 2007-2024 Tüm Hakları Saklıdır.Kardeş Site www.bizimogretmenler.com Düzenleme: Kosker - www.bizimogretmenler.com